Eén kind één plan

Een betere communicatie en samenwerking met JJI De Hartelborgt kan ervoor zorgen dat we beter in staat zijn om de één kind - één plan gedachte vorm te geven richting ouders. Zo willen we ouders gezamenlijk gaan uitnodigen voor de eerste behandelplanbespreking, het OPP is hier onderdeel van.


Verder is er voor gekozen om samen met JJI De Hartelborgt de sociale vaardigheidstraining vorm te geven. Uit onderzoek blijkt dat het aanleren van sociale vaardigheden het best beklijft als je dit consequent en langdurig toepast. Dit traject heeft nog de pilot-status. Op deze manier kunnen we goed aansluiten bij de hulpvraag van de leerling en uitvoering geven aan de één kind - één plan gedachte. Er is gekozen voor de basismethodiek Youturn. De basismethodiek draait om het aanleren van eigen verantwoordelijkheden. Met behulp van YOUTURN wordt de tijd in de JJI zo goed mogelijk benut om het recidiverisico terug te dringen en ter voorbereiding op een geslaagde resocialisatie. Binnen de lessen wordt er gewerkt met onderwijsprofielen die aansluiten bij de bejegening op de leefgroepen.