Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Medezeggenschap op het Kompas College

De MR is een zelfstandige en onafhankelijke raad binnen de schoolorganisatie van het Kompas College. Zij functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen en levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de school. Zij houdt bij haar keuzes rekening met de belangen van leerlingen, hun ouders en het personeel.

 

De MR voert in openheid medezeggenschap en wil bijdragen aan beleid dat de grondslag vormt voor een transparante organisatie. De zorg van de school is gericht op kwetsbare jeugdigen met ernstige problemen in het onderwijs.

De MR komt in de regel wekelijks bij elkaar en met de schooldirectie voert zij maandelijks overleg over voorgenomen schoolbeleid en allerlei ontwikkelingen binnen de school. De MR informeert, adviseert of verleent instemming op beleid- en schoolplannen, begroting en financiële rapportages, personeelsformatie en andere voorstellen van directie en bestuur.

 

De MR op het Kompas College bestaat uit 4 leden, allen voortkomend uit het personeel. De bezetting van de oudergeleding wordt vervuld door een groepsleider van onze justitiepartner De Hartelborgt.