Wet Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 ingegaan.

Samenwerkingsverband Koers VO heeft dit uitgewerkt op een manier die passend is voor de situatie in de regio Rotterdam. Hieronder wordt toegelicht wat dit betekent voor de v(s)o-scholen die zijn aangesloten bij Koers VO.

 

Gast leerling wet varia (GWV)

Binnen gesloten onderwijs hebben wij regelmatig te maken met gast leerlingen op basis van gast wet varia of tijdelijk geplaatste leerlingen, die door een correctieplaatsing voor 2 tot 4 weken bij ons als collega instelling geplaatst worden.

 

Sinds 1 augustus 2016 bestaat de mogelijkheid dat een leerling die maar kort op de instelling zal verblijven, blijft ingeschreven op de school van herkomst (Wet Varia). Het gaat dan om een verblijf dat korter dan 3 maanden duurt, met een max. 13 weken. Dit kan bijdragen aan een continuering van het onderwijsprogramma van de leerling. Wij passen dit toe voor VO en VSO scholen. Voor MBO scholen is deze regeling niet van toepassing.

De onderwijstijd die de leerling doorbrengt op de school bij de residentiële instelling telt mee voor de onderwijstijd op de school van herkomst.

 

Als er toestemming van de ouders (leerlingen 16 -) of van de leerling 16+ is om contact op te nemen met school herkomst (contact legt iemand van het CVB of de mentor), dan mailen wij na een maand een overeenkomst GWV naar de school ter ondertekening.

Wanneer de leerling langer dan drie maanden bij ons verblijft, zijn wij verplicht de leerling in te schrijven. Dit doen we altijd i.o.m. de CVB.

Voor een toelichting waar gastleerling wet varia op gebaseerd is, zie onderstaande link.

https://gespecialiseerdonderwijs.nl/nieuws/aangepaste-tarieven-tijdelijke-plaatsing-van-leerling-in-vso/

 

Zorgplicht

Vanaf 1 augustus 2014 gaat de zorgplicht in. Als een aangemelde leerling binnen het ondersteuningsaanbod van de school past, zoals weergegeven op www.koersvo.schoolprofielen.nl, is de school verplicht de leerling toe te laten. Kan de school geen passende ondersteuning bieden, dan is de school verplicht een passende onderwijsplek voor deze leerling te zoeken op een andere school, in goed overleg met de ouders.

 

De school heeft hiervoor zes weken de tijd vanaf de datum van schriftelijke aanmelding van de leerling. Bij leerlingen waar extra onderzoek nodig is, wordt deze termijn verlengd naar tien weken. De zorgplicht geldt voor alle leerlingen met behoefte aan extra onderwijsondersteuning. Dit zijn in ieder geval alle leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso), maar ook individuele leerlingen met een extra onderwijsondersteuningsbehoefte op een school voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium.