Wettelijke taken Samenwerkingsverband Koers VO

Het samenwerkingsverband streeft naar het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. De wettelijke taken van het samenwerkingsverband hierbij zijn:

  • Het vaststellen van een ondersteuningsplan,
  • Het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen,
  • Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven,
  • Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar een leerling is aangemeld of ingeschreven, en
  • Het in stand houden van een permanente commissie leerlingenzorg (art. 17a, lid 6 WVO)

 


Contact

Kompas College

Borgtweg 1

3202 LJ Spijkenisse

Telefoon: 088 - 071 25 25

E-mail: Kompascollegealgemeen@aloysiusstichting.nl